หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

(เวลา 12 ชั่วโมง)

 

 

 

 

 

ความรู้

1. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

2. ความสมัพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัย

อยู่ร่วมกัน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม

กับสิ่งมีชีวิต

5.การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อม

6. ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

7. ประชากรมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ

8. มลพิษทางน้ำ

9. มลพิษทางอากาศ

10. มลพิษจากขยะมูลฝอย

ทักษะ/กระบวนการ

1. การสำรวจ

2. การสังเกต

3. การทดลอง

4. การสืบค้นข้อมูล

5. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาระ งาน/ชิ้น งาน

1. สำรวจกลุ่มสิ่งมีชีวิต

2. สำรวจแหล่งที่มาของอาหาร

3. สังเกตสภาพแวดล้อมแหล่งที่อยู่อาศัย

ของไส้เดือนดิน

4. สังเกตการปรับตัวของส่งิ มีชีวิตในบริเวณ

โรงเรียน

5. สืบค้นข้อมูลป่าไม้ในท้องถิ่น

6. สำรวจสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. มี เจตคติ ต่อ วิทยาศาสตร์

4. มี เจตคติ ทาง วิทยาศาสตร์

5. เห็น คุณค่า ของ การนำ ความรู้

ไป ใช้ป ระ โยชน์ ใน ชีวิต ประจำวัน

สิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งแวดล้อม

 

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ตัวชี้วัดชั้นปี

             1. สำรวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ (ว. 2.1 ป. 6/1)

             2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร (ว. 2.1 ป. 6/2)

             3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม

             ในท้องถิ่น (ว. 2.1 ป. 6/3)

             4. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการ

             ดำรงชีวิต (ว. 2.2 ป. 6/1)

             5. วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

             ( . ว2.2 ป. 6/2)

             6. อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์

             ( . ว2.2 ป. 6/3)

             7. อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ว. 2.2 ป. 6/4)

             8. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ว. 2.2 ป. 6/5)

ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน

นักเรียนจะเข้าใจว่า

        1. สิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดทั้งพืชและสัตว์ที่        อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ เรียกว่า         กลุ่มสิ่งมีชีวิต ซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่        หนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น         เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหาร เป็นต้น เมื่อ        กลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่ร่วมกับสิ่งไม่มีชีวิต        และมีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและ        ทางอ้อมในพืน้ ที่หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่ง        เรียกว่าระบบนิเวศ

        2. ในระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่ง

        ที่อยู่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการกินต่อ

        กันเป็นทอด ๆ พืชสร้างอาหารได้เองจึงเป็น        ผู้ผลิตสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง        เหมือนพืชสัตว์จึงเป็นผู้บริโภค และยังมี        สิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรีย เห็ด รา ทำหน้าที่        ย่อยสลายซากพืช

คำถามสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คงทน

 

1. กลุ่มสิ่งมีชีวิตและแหล่งที่อยู่หมายถึงอะไร

      มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด

2. ระบบนิเวศคืออะไรมีกี่แบบอะไรบ้าง

3. โซ่อาหารและสายใยอาหารคืออะไรมีความ

      สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นในระบบนิเวศใน      ลักษณะใด

4.  ในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันมีความ

      สัมพันธ์กันในรูปแบบใดบ้าง

5.  ถ้าสภาพแวดล้อมทสี่งิ่มชีวิตอาศัยอยู่      เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใน      เรื่องใด

6.  การปรับตัวให้เข้ากับแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต

      มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเพียงใด

7. ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง

8. มนุษย์ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

      แต่ละประเภทในลักษณะใด

 

    ซากสัตว์ จึงเป็นผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์

    ในระบบนิเวศ เมื่อนำความสัมพันธ์เหล่านี้มา

    เขียนแผนภาพแสดงการกินต่อกันเป็นทอด ๆ

    ได้ในรูปของโซ่อาหาร ซึ่งความสัมพันธ์ของ

    โซ่อาหารที่ซับซ้อนหลาย ๆ อัน เรียกว่า สายใย

    อาหาร

3. สิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมกันจะมีความสัมพันธ์กัน

    ในรปู แบบต่าง ๆ ได้แก่ แบบพึ่งพากัน

    แบบอิงอาศัย แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน และ

    แบบปรสิต

4. สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม

    ได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ น้ำ ออกซิเจน

    ดินและแร่ธาตุ จะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตยังต้องอาศัย

    สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

5. สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกัน

    จะมีโครงสร้างของร่างกายที่เหมาะสมต่อการ

    ดำรงชีวิตสำหรับแหล่งที่อยู่นั้น ๆ

6. มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติใน

    การดำรงชีวิต ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ

    ท้องถิ่นจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป

7. การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ทำให้ทรัพยากร

    ธรรมชาติถูกนำมาใช้มากขึ้น

8. มลพิษทางน้ำเป็นสภาวะของน้ำที่เสื่อมคุณภาพ

    หรือมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่อง

    จากมีสารพิษเจือปนจนทำให้เกิดความเสียหาย

    ต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เป็นอันตรายต่อ

    สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม

9. มลพิษทางอากาศเป็นสภาวะที่มีสิ่งเป็นพิษ เช่น

    ฝุ่น ควัน แก๊สพิษ เจือปนอยู่ในอากาศมาก

    จนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

    ทั้งทางตรงและทางอ้อม

10. มลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะ-

    สมเนื่องมาจากขยะมูลฝอย เช่น การทิ้งขยะ

9. การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ก่อให้เกิดผลดี

     ผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ ลักษณะ

     ใด

10. ผลกระทบที่เกิดจากปัญหามลพิษส่งผลต่อ

     การดำรงชีวิตของมนุษย์ในเรื่องใด

11. ถ้าเกิดมีปัญหามลพิษในบริเวณบ้านหรือ     ท้องถิ่น

     ที่นักเรียนอาศัยอยู่ นักเรียนจะมีวิธีการแก้ไข

     ปัญหาดังกล่าวอย่างไร

12. นักเรียนมีวิธีการหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้

     เกิดปัญหามลพิษได้อย่างไร

    ลงในแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสีย หรือการเกิด

    กลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ

11. เราทุกคนควรตระหนักในปัญหาทรัพยากร-

    ธรรมชาติร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการดูแล

    รักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

 
ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน

นักเรียนจะรู้ว่า

1. คำสำคัญ ได้แก่สิ่งแวดล้อมประชากร

    กลุ่มสิ่งมีชีวิต แหล่งที่อยู่อาศัย ระบบนิเวศ

    ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์

    ผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์

2. สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีทั้งสิ่งมีชีวิตและ

    สิ่งไม่มีชีวิตรวมเรียกว่า สิ่งแวดล้อม

3. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่

    เดียวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเรียกว่ประชากร

4. ประชากรของสิ่งมีชีวิตที่มากกว่า 1 ชนิด อาศัย

    อยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง และมีความ

    สัมพันธ์ซึ่งกันและกันเรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิต

5. บริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เรียกว่า แหล่งที่

    อยู่

6. บริเวณที่มีกลุ่มของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอยู่

    ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเรียกว่า ระบบ    นิเวศ

7. ในระบบนิเวศจะมีผู้ผลิต ผู้บริโภค และ

    ผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์

8. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะมีความสัมพันธ์กันใน

    เรื่องของการกินกันเป็นทอด ๆ เรียกว่า โซ่อาหาร

    ความสัมพันธ์ของโซ่อาหารหลาย ๆ โซ่อาหาร

    เรียกว่า สายใยอาหาร

9. สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะมีความสัมพันธ์

    กันในหลายรูปแบบ รวมถึงการมีความสัมพันธ์

    กับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วย

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนำไปสู่

ความเข้าใจที่คงทนนักเรียนจะสามารถ

1. สำรวจกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ

2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวด-

     ล้อม

3. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

     ในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร

4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัย

     อยู่ร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ-

     แวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต

5. สังเกตการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในบริเวณ

     ต่าง ๆ

6. อธิบายประเภทและความสำคัญของทรัพยากร

     ธรรมชาติในท้องถิ่น

7. สืบค้นข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

8. อธิบายผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์

     ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

9. อธิบายผลกระทบที่เกิดกับสิ่งมีชีวิตจากการ

     เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

10. เสนอแนะแนวทางการป้องกันและดูแลรักษา

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรม-

     ชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

 

 

 

10. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการปรับตัวให้เข้ากับ

    สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เพื่อการอยู่รอด

11. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อการ

    ดำรงชีวิตของมนุษย์ ประเทศไทยมีทรัพยากร

    ธรรมชาติที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละ

    ท้องถิ่น

12. ประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ทรัพยากร

    ธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว

13. การที่มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่าง

    ฟุ่มเฟือย ทำให้เกิดปัญหามลพิษที่ส่งผลต่อ

    การดำรงชีวิตของมนุษย์

14. เราทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร

    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

 
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ

    – สำรวจกลุ่มสิ่งมีชีวิต

    – สำรวจแหล่งที่มาของอาหาร

    – สังเกตสภาพแวดล้อมแหล่งที่อยู่อาศัยของไส้เดือนดิน

    – สังเกตการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในบริเวณโรงเรียน

    – สืบค้นข้อมูลป่าไม้ในท้องถิ่น

    – สำรวจสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้

    – การทดสอบ

    – การสนทนาซักถาม

    – การวัดเจตคติ

    – การวัดทักษะ

    – การประเมินตนเอง

     – แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

     – แบบบันทึกการสนทนา

     – แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ

     ต่อวิทยาศาสตร์

     – แบบวัดทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

     – แบบประเมินตนเองของนักเรียน

 

 

 

3. สิ่งที่มุ่งประเมิน

    – ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนำไปใช้

    การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำคัญใส่ในใจความรู้สึกของผู้อื่น และการรู้จักตนเอง

    – เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล

    – ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

    – ทักษะการคิด

    – ทักษะการแก้ปัญหา

    – พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 2 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 1 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต 2 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 1 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 1 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 ประชากรมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ 1 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 มลพิษทางน้ำ 1 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 มลพิษทางอากาศ 1 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 มลพิษจากขยะมูลฝอย 1 ชั่วโมง

 

 

โฆษณา

About เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูอ้อ

i love dog name is kanoon

Posted on มิถุนายน 30, 2011, in หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: