หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  สารในชีวิตประจำวัน เวลา

 

 

คุณลักษณะ ที่ พึง ประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. มี เจตคติ ต่อ วิทยาศาสตร์

4. มี เจตคติ ทาง วิทยาศาสตร์

5. เห็น คุณค่า ของ การนำ ความรู้

ไป ใช้ป ระ โยชน์ ใน ชีวิต ประจำวัน

ภาระ งาน/ชิ้น งาน

1. สังเกต สมบัติ ด้าน รูปร่าง และ ปริมาตร ของ

ของแข็ง โดย การ แทนที่ น้ำ

2. ทดลอง การ เปลี่ยนแปลง รูปร่าง และ

ปริมาตร ของ น้ำ เมื่อ ใส่ใน ภาชนะ รูปร่าง

ต่าง ๆ

3. สังเกต สมบัติ ด้าน รูปร่าง ปริมาตร และ การ

ฟุ้งกระจาย ของ แก๊ส ใน ภาชนะ

4. ทดลอง แยก สาร เนื้อ ผสม ออก จากกัน ด้วย

วิธีการ กรอง

5. ทดลอง แยก สาร เนื้อ เดียว ที่ เป็น สารละลาย

ด้วย วิธีการ ระเหย แห้ง

6. สังเกต วิธีการ แยก ของผสม ที่ ส่วนผสม

หนึ่ง มี สมบัติ ระเหิด ได้

7. ศึกษา การ ใช้ ประโยชน์ และ สมบัติ ด้าน

กรด–เบส ของ สาร ที่ ใช้ชีวิต ประจำวัน

8. ทดลอง การ ละลาย ของ สาร ต่าง ชนิด กัน ใน

ตัวทำละลาย เดียวกัน

ความรู้

1. สมบัติ ของ ของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส

2. การ จำแนก ประเภท ของ สาร

3. การ แยก สาร โดย การ ร่อน การ กรอง

การ กลนั่ การ ตกตะกอน การ ระเหย แหง้

การ ตกผลึก การ ระเหิด และ การ สกัด สาร

4. สาร ใน ชีวิต ประจำวัน

5. การ เปลี่ยนแปลง ทางกายภาพ และ ทาง เคมีของ สาร

6. การ เปลี่ยนแปลง ของ สาร ที่ มีผลต่อ สิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม

ทักษะ/กระบวนการ

1. การสังเกต

2. การสำรวจ

3. การทดลอง

4. การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

 

 

 

                                                                                                                    

ความ เข้าใจ ที่ คงทน ของ นักเรียน

นักเรียน จะ เข้าใจ ว่า

1. สารมี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊สสารแต่ละสถานะมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน

2. การจำแนกประเภทของสารสามารถทำได้โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ เช่น สถานะ เนื้อสาร การนำความร้อนและการนำไฟฟ้า

3. วธิ ีแยกสารแต่ละชนิดขึ้นอยู่กบั สมบตั ขิ องสารที่เป็นส่วนผสม

4. สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีทั้งสารที่อยู่ในเครื่องอุปโภคและบริโภคซึ่งมีสมบัติแตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย

5. การเปลี่ยนแปลงของสารมี 2 ประเภท คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

6. เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดผลกระทบ

ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

ตัวชี้วัดชั้นปี

1. ทดลองและอธิบายสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส (ว 3.1 ป. 6/1)

2. จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง (ว 3.1 ป. 6/2)

3. ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง

การระเหิด การระเหยแห้ง (ว 3.1 ป. 6/3)

4. สำรวจและจำแนกประเภทของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้สมบัติและการใช้

ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ (ว 3.1 ป. 6/4)

5. อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (ว 3.1 ป. 6/5)

6. ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ (ว 3.2 ป. 6/1)

7. วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่ และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป

( ว3.2 ป. 6/2)

8. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ว 3.2 ป. 6/3)

คำ ถาม สำคัญ ที่ ทำให้เกิด ความ เข้าใจ ที่ คงทน

1. สารในสถานะต่าง ๆ มีสมบัติแตกต่างกัน

ในเรื่องใด

2. การจำแนกประเภทของสารสามารถทำได้โดยใช้เกณฑ์ใด

3. การแยกสารเนื้อผสมและสารเนื้อเดียวที่เป็น

สารละลายทำได้โดยใช้วิธีการใด

4. สารในชีวิตประจำวันจำแนกได้กี่ประเภท และมีวิธีการใช้ให้ปลอดภัยอย่างไร

5. การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีคืออะไร เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือไม่

6. ถ้าใช้สารอย่างไม่ระมัดระวังจะเกิผลกระทบในเรื่องใด

7. การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของสารมีประโยชน์ในเรื่องใด

ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่ คงทนนักเรียนจะ รู้ว่า1. คำสำคัญ ได้แก่ อนุภาค สารเนื้อเดียวสารเนื้อผสม โลหะ อโลหะ สารละลายตัวทำละลาย ตัวละลาย สารละลายอิ่มตัว2. สมบัติของของแข็งคือมีปริมาตรคงที่และมีรูปร่างที่แน่นอน สมบัติของของเหลวคือมีปริมาตรคงที่ แต่รูปร่างจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ ส่วนสมบัติของแก๊สคือมีปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่ สามารถฟุ้งกระจายได้

3. วิธีการแยกสารเนื้อผสม เช่น การร่อน การกรอง

การตกตะกอน ส่วนวิธีการแยกสารเนื้อเดียวที่

เป็นสารละลาย เช่น การระเหยแห้ง การกลั่น

4. สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะมีสารเคมีเป็นองค์

ประกอบ ซึ่งมีสมบัติความเป็นกรด–เบส

แตกต่างกัน สามารถจำแนกตามการนำไปใช้

ประโยชน์ได้เป็นสารปรุงแต่งอาหาร สารทำ

ความสะอาด และสารกำจัดแมลง

5. สารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะ

สามารถเปลี่ยนย้อนกลับมามีสมบัติเหมือนเดิม

ได้ แต่สารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะเกิด

เป็นสารใหม่ที่มีสมบัติเปลี่ยนแปลงไปและไม่

สามารถกลับมามีสมบัติเหมือนเดิมได้

6. การเปลี่ยนแปลงของสารบางชนิดจะเกิดผลเสีย

ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การเผาไม้

เชื้อเพลิงทำให้เกิดควันพิษ และการทิ้งขยะลง

แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสีย เป็นต้น

แยกสารที่ผสมกันอยู่ด้วยวิธีการระเหิด

ทักษะ/ความ สามารถ ของนักเรียนที่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่คงทนนักเรียนจะ สามารถ1. ทดลองและอธิบายสมบัติที่แตกต่างกันของ

ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

2. ทดลองและอธิบายการแยกสารเนื้อผสมโดยวิธี

การกรอง และการแยกสารเนื้อเดียวที่เป็นสาร

ละลายโดยวิธีการระเหยแห้ง

3. อธิบายปรากฏการณ์ระเหิดของสาร และทดลอง

4. สำรวจการใช้ประโยชน์และสมบัติด้านกรด–

เบสของสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

5. ทดลองและอธิบายสมบัติด้านการละลายและ

การเปลี่ยนสถานะของสารที่แตกต่างกัน

 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง
1. ภาระ งาน ที่ นักเรียน ต้อง ปฏิบัติ– สังเกตสมบัติด้านรูปร่างและปริมาตรของของแข็งโดยการแทนที่น้ำ– ทดลองการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรของน้ำเมื่อใส่ในภาชนะรูปทรงต่าง ๆ

– สังเกตสมบัติด้านรูปร่าง ปริมาตร และการฟุ้งกระจายของแก๊สในภาชนะ

116 คู่มือ ครู แผนการ จัดการ เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ ป. 6

– ทดลองแยกสารเนื้อผสมออกจากกันด้วยวิธีการกรอง– ทดลองแยกสารเนื้อเดียวที่เป็นสารละลายด้วยวิธีการระเหยแห้ง– ศึกษาการแยกสารเนื้อผสมที่ส่วนผสมหนึ่งมีสมบัติระเหิดได้

– ศึกษาการใช้ประโยชน์และสมบัติด้านกรด–เบสของสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

– ทดลองการละลายของสารต่างชนิดกันในตัวทำละลายเดียวกัน

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้– การ ทดสอบ– การสนทนาซักถาม

– การวัดเจตคติ

– การวัดทักษะ

– การประเมินตนเอง

เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้– แบบทดสอบ ก่อนเรียน และ หลัง เรียน– แบบ บันทึก การ สนทนา

– แบบ วัด เจตคติ ทาง วิทยาศาสตร์ และ เจตคติ

ต่อ วิทยาศาสตร์

– แบบ วัด ทักษะ/ กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์

– แบบ ประเมิน ตน เอง ของ นักเรียน

3. สิ่งที่มุ่งประเมิน– ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนำไปใช้การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำคัญใส่ในใจความรู้สึกของผู้อื่น และการรู้จักตนเอง

– เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล

– ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

– ทักษะการคิด

– ทักษะการแก้ปัญหา

– พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 สมบัติของของแข็งและของเหลว                                           2 ชั่วโมง– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 สมบัติของแก๊ส                                                                          1 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 การจำแนกประเภทของสาร                                                    1 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 การแยกสารโดยการร่อน การกรอง                                       2 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 การแยกสารโดยการกลั่น การตกตะกอน

การระเหยแห้ง                                                                                                                              2 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 การแยกสารโดยการตกผลึก การระเหิด การสกัดสาร        2 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 สารในชีวิตประจำวัน                                                               2 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสาร              2 ชั่วโมง

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 การเปลี่ยนแปลงของสารที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                            1 ชั่วโมง

โฆษณา

About เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูอ้อ

i love dog name is kanoon

Posted on มิถุนายน 30, 2011, in หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: