หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินบนผิวโลกและภายในโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินบนผิวโลกและภายในโลก

 

ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินบนผิวโลกและภายในโลก

 

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ตัวชี้วัดชั้นปี

1.อธิบายจำแนกประเภทของหินโดยใช้ลักษณะของหินสมบัติของหินเป็นเกณฑ์และนำ

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 6.1 ป.6/1)

2.สำรวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน (ว 6.1 ป.6/2)

3.สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น (ว 6.1 ป.6/3)

ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน

นักเรียนจะเข้าใจว่า

1.หินเป็นสารแข็งที่รวมตัวกันอยู่เป็นเปลือกโลกอาจประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดหินแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ หินอัคนี หินชั้น หรือหินตะกอน และหินแปร หินทุกประเภทมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ การเลือกหินไปใช้ประโยชน์จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2.การเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติเกิดจากการผุพังอยู่กับที่และการกร่อน โดยจำแนกเป็น

2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

3.การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ และสึนามิ

เป็นธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพ-

แวดล้อมในท้องถิ่น

คำถามสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คงทน

1.นักวิทยาศาสตร์จำแนกประเภทของหินโดยใช้เกณฑ์ใด

2.มนุษย์ใช้ประโยชน์จากหินแต่ละประเภททำอะไรบ้าง

3.การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการผุพังและการ

กร่อนของหินมีกี่ลักษณะลักษณะใดมีผลต่อหินรุนแรงมากที่สุด เพราะอะไร

4.การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ และสึนามิ

มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะใด

5.วิธีการป้องกันตนเองจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ และสึนามิทำได้อย่างไร

ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน

นักเรียนจะรู้ว่า

1.คำสำคัญ ได้แก่ หินอัคนี หินแปร หินตะกอน

การผุพัง การผุพังทางกายภาพ การผุพังทางเคมี

การกร่อน การกร่อนทางกายภาพ การกร่อนทางเคมีแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุสึนามิ

 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่คงทนนักเรียนจะสามารถ…

1.สำรวจลักษณะของหิน

2.สังเกตและจำแนกประเภทของหิน

3.สืบค้นข้อมูลประโยชน์ของหินและแหล่งหินในประเทศไทย

4.ทดลองการเกิดสนิมในฝอยเหล็ก

 

 

2.หินเป็นสารแข็งที่รวมตัวกันอยู่เป็นเปลือกโลกอาจประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดหินแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

        หินอัคนี เกิดจากหินหลอมละลายที่อยู่

ภายใต้ความร้อนและความกดดันสูง ถูกดันขึ้น

มาตามรอยแยกของเปลือกโลกหรือปล่อง

ภูเขาไฟแล้วเย็นตัวลงและแข็งตัว กลายเป็น

หินอัคนี เช่น หินแกรนิต หินบะซอลต์ หิน

ออบซิเดียนและหินพัมมิซ

        หินชั้นหรือหินตะกอน เป็นหินที่เกิดจาก

การทับถมของตะกอน ตะกอนเหล่านี้เกิดจาก

การสลายผุพังของหินอัคนี หินแปร หรือตัว

หินตะกอนเองที่กระแสน้ำหรือกระแสลมพัด

พามา เช่น หินศิลาแลง หินทราย หินปูน และ

หินดินดาน

        หินแปร เป็นหินที่แปรสภาพจากหินอัคนี

หรือหินตะกอน เนื่องจากความร้อน ความกดดัน และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก เช่น

หินอ่อน หินชนวน และหินไนส์

3.มนุษย์เลือกหินแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น หินที่มีสีสวยนิยมนำไปใช้เป็นเครื่องประดับ หินที่มีความแข็งแรงทนทานนำไปใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งทำเป็นเครื่องใช้

4.การเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติเกิดจากการผุพังอยู่กับที่และการกร่อน

        การผุพังอยู่กับที่ที่เกิดจากกาเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการขยายตัวของน้ำแข็ง ลมฟ้าอากาศ และน้ำฝนรวมทั้งการกระทำของต้นไม้กับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการสลายตัวของหินที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี เช่น การถูกฝนกรดและการเกิดสนิมในเนื้อหินที่มีแร่ของธาตุเหล็กปนอยู่

5.สังเกตการกร่อน

6.สำรวจการเคลื่อนที่ของหินหนืด

7.สืบค้นข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหว

8.สืบค้นข้อมูลประเภทและแหล่งกำเนิดภูเขาไฟ

9.สืบค้นข้อมูลการเกิดสึนามิ

 

การกร่อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ตัวการที่ทำให้เกิดการกร่อน เช่น

น้ำน้ำแข็ง และลมที่พัดพากองเศษหินไป

ขณะที่พัดพาไปนั้น เศษหินจะบดหรือเสียดสี

กับหินก้อนอื่น ๆ ทำให้หินผุกร่อนและมี

ขนาดเล็กลงส่วนการกร่อนที่เกิดจากการเปลี่ยน-แปลงทางเคมี เป็นการกร่อนที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหิน สาเหตุเกิดจากความชื้นหรือน้ำทำปฏิกิริยากัองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างของหิน เช่น ทำให้เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นวัตถุทีมี่ความอ่อนกว่า

เช่น เหล็กออกไซด์หรือสนิม และเมื่อคาร์บอน-ไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก เมื่อกรดคาร์บอนิกละลายปะปนกับน้ำฝนที่ตกกระทบก้อนหิน เช่น หินปูน จะทำให้หินปูนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทำให้เนื้อหินแตกและหลุดได้

5.แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวอย่างกะทันหันของ

เปลือกโลกและเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับแนวขอบ

แผ่นผิวโลก ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณรอยแยกที่

อยู่ใกล้กับแนวขอบแผ่นผิวโลก นักวิทยา-

ศาสตร์สร้างเครื่องมือวัดความไหวสะเทือน

ของแผ่นดิน และกำหนดมาตราริกเตอร์

เป็นมาตรวัดเทียบความรุนแรงของการเกิด

แผ่นดินไหว

6.ภูเขาไฟปะทุ เกิดจากหินหนืดที่อยู่ภายในโลกถูกแรงทมี่พีลงัมหาศาลดนัออกมาตามรอยแยกของเปลือกโลกแล้วแตกออกอย่างรุนแรง เป็นลาวาพุ่งและไหลไปรอบบริเวณภูเขาไฟ

7.สึนามิ เป็นคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิด

แผ่นดินไหวในมหาสมุทร ซึ่งโดยส่วนใหญ่

สึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวใต้น้ำที่มีขนาดตั้งแต่

7.0 ริกเตอร์ขึ้นไป

 

 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้

ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

1.ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ

        –สำรวจลักษณะของหิน

        –สังเกตและจำแนกประเภทของหิน

        –รายงานการศึกษาประโยชน์ของหินและแหล่งหินในประเทศไทย

        –ทดลองการเกิดสนิมในฝอยเหล็ก

        –สังเกตการกร่อน

        –สำรวจการเคลื่อนที่ของหินหนืด

        –รายงานการศึกษาการเกิดแผ่นดินไหว

        –รายงานการศึกษาประเภทและแหล่งกำเนิดภูเขาไฟ

        –รายงานการศึกษาการเกิดสึนามิ

2.วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
        –การทดสอบ

        –การสนทนาซักถาม

        –การวัดเจตคติ

        –การวัดทักษะ

        –การประเมินตนเอง

 

        –แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

        –แบบบันทึกการสนทนา

        –แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ

        ต่อวิทยาศาสตร์

        –แบบวัดทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

        –แบบประเมินตนเองของนักเรียน

3.สิ่งที่มุ่งประเมิน

        –ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนำไปใช้

        การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำคัญใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่น และการรู้จักตนเอง

        –เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล

        –ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

        –ทักษะกระบวนการคิด

        –ทักษะการแก้ปัญหา

        –พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

 

 

 

 

ขั้นที่3แผนการจัดการเรียนรู้
        –แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 ความหมายและประเภทของหิน                                   2ชั่วโมง

        –แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 ประโยชน์ของหิน2ชั่วโมง

        –แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 แหล่งหินชนิดต่างๆในประเทศไทย                            2ชั่วโมง

        –แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 การผุพังอยู่กับที่                                                             2ชั่วโมง

        –แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 การกร่อน                                                                        2ชั่วโมง

        –แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 แผ่นดินไหว                                                                    2ชั่วโมง

        –แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 ภูเขาไฟปะทุ                                                                    2ชั่วโมง

        –แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 สึนามิ                                                                               1ชั่วโมง

 

 


โฆษณา

About เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูอ้อ

i love dog name is kanoon

Posted on มิถุนายน 30, 2011, in หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินบนผิวโลกและภายในโลก. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินบนผิวโลกและภายในโลก.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: