หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ

 

 

 

 

ความรู้

1.ข้างขึ้น–ข้างแรม

2.ฤดูกาล

3.จันทรุปราคาและสุริยุปราคา

4.การเดินทางไปอวกาศ

5.ประโยชน์ของการสำรวจอวกาศ

 

ทักษะ/กระบวนการ

1.การสังเกต

2.การทดลอง

3.การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1.สังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ

ดวงจันทร์

2.ทดลองสาเหตุการเกิดฤดูกาล

3.สร้างแบบจำลองการเกิดจันทรุปราคา

4.สร้างแบบจำลองการเกิดสุริยุปราคา

5.สังเกตการเคลื่อนที่ของจรวด

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มุ่งมั่นในการทำงาน

3.มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์

4.มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์

5.เห็นคุณค่าของการนำความรู้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

ปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยี

 

ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ

 

 

 

ขั้นที่1ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ตัวชี้วัดชั้นปี

1.สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดูข้างขึ้น–ข้างแรมสุริยุปราคาจันทรุปราคาและนำ

ความรู้ไปใช้ประโยชน์(ว7.1ป.6/1)

2.สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ(ว7.2ป.6/1)

ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน

นักเรียนจะเข้าใจว่า

1.ข้างขึ้น–ข้างแรมเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์

โคจรรอบโลกโดยขณะที่โคจรไปนั้นก็ได้รับแสง

จากดวงอาทิตย์และสะท้อนมายังโลกทำให้คน

บนโลกมองเห็นแสงที่สะท้อนจากดวงอาทิตย์

แตกต่างกันตามตำแหน่งของดวงจันทร์ที่โคจร

รอบโลก

2.เนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่

แกนของโลกเอียง23.5องศากับแนวตั้งฉาก

ของระนาบทางโคจรทำให้ส่วนต่างๆของโลก

ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน

ลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลก

3.เมื่อโลกโคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับ

ดวงจันทร์เงาของโลกจะทาบไปบนดวงจันทร์

ทำให้คนบนโลกเห็นดวงจันทร์มืดทั้งดวงหรือ

บางส่วนปรากฏการณ์นี้เรียกว่าจันทรุปราคา

4.เมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับ

โลกเงาของดวงจันทร์จะทาบไปบนโลกทำให้

คนบนโลกเห็นดวงอาทิตย์มืดทั้งดวงหรือ

บางส่วนปรากฏการณ์นี้เรียกว่าสุริยุปราคา

5.การศึกษาด้านอวกาศมีความเจริญก้าวหน้า

มาเป็นลำดับมนุษย์ได้ประดิษฐ์เครื่องมือและ

ยานพาหนะต่างๆที่ช่วยในการศึกษาเพื่อช่วย

ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆมากขึ้น

6.มนุษย์ได้รับประโยชน์จากการสำรวจอวกาศโดย

ผ่านระบบดาวเทียม

คำถามสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คงทน

1.ข้างขึ้น–ข้างแรมเกิดขึ้นได้อย่างไร

2.เหตุใดส่วนต่างๆของโลกจึงได้รับความร้อนจาก

ดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน

3.บริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้มีฤดูกาล

เหมือนหรือแตกต่างจากบริเวณเส้นศูนย์สูตร

เพราะเหตุใด

4.การเกิดจันทรุปราคาโลกดวงจันทร์และ

ดวงอาทิตย์มีการโคจรในลักษณะใด

5.การเกิดสุริยุปราคาโลกดวงจันทร์และ

ดวงอาทิตย์มีการโคจรในลักษณะใด

6.เงามืดเงามัวแตกต่างกันในลักษณะใด

7.ยานพาหนะที่ใช้ในการสำรวจอวกาศมีอะไรบ้าง

และมีหลักการทำงานและภารกิจที่แตกต่างกัน

ในลักษณะใด

8.มนุษย์ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการสำรวจ

อวกาศในด้านใด

9.การสำรวจอวกาศมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง

 

 

ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน

นักเรียนจะรู้ว่า

1.คำสำคัญได้แก่ข้างขึ้น–ข้างแรมฤดูกาล

จันทรุปราคาสุริยุปราคาอวกาศยานอวกาศ

2.ปรากฏการณ์ที่เห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์

ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเต็มดวงเรียกว่าข้างขึ้นและ

เห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์ค่อยๆลดลง

จนมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยเรียกว่าข้างแรม

3.เนื่องจากแกนของโลกเอียงทำมุม23.5องศา

ขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้ส่วน

ต่างๆบนโลกได้รับความร้อนไม่เท่ากันบริเวณ

ที่แสงตกกระทบเป็นมุมฉากอากาศจะร้อนส่วน

บริเวณที่แสงตกกระทบเป็นมุมเฉียงอากาศจะ

เย็นลงลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นบน

โลก

4.จันทรุปราคาเกิดจากโลกโคจรอยู่ระหว่าง

ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ทำให้โลกบังแสง

อาทิตย์เกิดเป็นเงามืดบนดวงจันทร์

5.สุริยุปราคาเกิดจากดวงจันทร์โคจรอยู่ระหว่าง

ดวงอาทิตย์กับโลกทำให้เงาดวงจันทร์บังแสง

อาทิตย์ที่จะส่องมายังโลกคนบนโลกที่อยู่ใต้เงา

ของดวงจันทร์จึงเห็นดวงอาทิตย์มืดไป

6.การสำรวจอวกาศต้องใช้เครื่องมือและยาน-

พาหนะพิเศษเช่นจรวดดาวเทียมยานอวกาศ

ยานขนส่งอวกาศและสถานีอวกาศเพื่อช่วยใน

การเก็บข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอวกาศ

7.การสำรวจอวกาศทำให้มนุษย์ได้รับประโยชน์

มากมายจากการใช้บริการผ่านดาวเทียม3

ระบบคือดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมสำรวจ

ทรัพยากรธรรมชาติและดาวเทียมอุตุนิยม

วิทยา

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนำไปสู่

ความเข้าใจที่คงทนนักเรียนจะสามารถ

1.อธิบายการเกิดข้างขึ้น–ข้างแรม

2.สังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของ

ดวงจันทร์

3.อธิบายการเกิดฤดูกาลบนโลก

4.อธิบายการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาและ

สุริยุปราคา

5.สังเกตการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาและ

สุริยุปราคาบนท้องฟ้า

6.อธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ

7.อธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการสำรวจอวกาศ

 

 

 

 

 

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 243

 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้

ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

1.ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ

        –สังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์

        –ทดลองสาเหตุการเกิดฤดูกาล

        –สร้างแบบจำลองการเกิดจันทรุปราคา

        –สร้างแบบจำลองการเกิดสุริยุปราคา

        –สังเกตการเคลื่อนที่ของจรวด

2.วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้

        –การทดสอบ

        –การสนทนาซักถาม

        –การวัดเจตคติ

        –การวัดทักษะ

        –การประเมินตนเอง

        –แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

        –แบบบันทึกการสนทนา

        –แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ

        ต่อวิทยาศาสตร์

        –แบบวัดทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

        –แบบประเมินตนเองของนักเรียน

3.สิ่งที่มุ่งประเมิน

        –ความสามารถในการอธิบายชี้แจงการแปลความและตีความการประยุกต์ดัดแปลงและ

        นำไปใช้การมีมุมมองที่หลากหลายการให้ความสำคัญใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่นและ

        การรู้จักตนเอง

        –เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล

        –ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

        –ทักษะการคิด

        –ทักษะการแก้ปัญหา

        –พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
–แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 ข้างขึ้น–ข้างแรม                                                                         2ชั่วโมง

–แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 ฤดูกาล                                                                                         2ชั่วโมง

–แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 จันทรุปราคาและสุริยุปราคา                                                    2ชั่วโมง

–แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 การเดินทางไปอวกาศ                                                               2ชั่วโมง

–แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47 ประโยชน์ของการสำรวจอวกาศ                                             1ชั่วโมง

 

 

 

โฆษณา

About เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูอ้อ

i love dog name is kanoon

Posted on มิถุนายน 30, 2011, in หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: