หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา 

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการจัดการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

ความรู้

1. อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย

2. ระบบหายใจ

3. ระบบย่อยอาหาร

4. ระบบหมุนเวียนเลือด

5. ระบบขับถ่าย

6. การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

7. สารอาหารในอาหารหลัก

8. พลังงานจากสารอาหาร

ทักษะ/กระบวนการ

1. การสังเกต

2. การสำรวจ

3. การสืบค้นข้อมูล

4. การนำความรไ ปใชใ นชวี ติ ประจำวัน

ภาระ งาน/ชิ้น งาน

1. รายงานการศึกษาลักษณะและการ

ทำงานของอวัยวะภายในร่างกายที่นักเรียนสนใจ

2. สังเกตลักษณะของอวัยวะในระบบหายใจขณะหายใจเข้า-ออก

3. สังเกตอัตราการเต้นของหัวใจขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจับชีพจร

4.สังเกตสิ่งที่อยู่ในลมหายใจ ซึ่งเป็นของเสียที่ร่างกายกำจัดออกทางปอด

5.สังเกตการเจริญเติบโตของตนเองและ

เปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของเพื่อน

6.รายงานการศึกษาชนิดของสารอาหารที่ได้จากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน และเปรียบเทียบสารอาหารที่ตนเองได้รับกับเพื่อน

7. สังเกตและคำนวณพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารจานเดียว

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์

4. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์

5. เห็นคุณค่าของการนำความรู้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ร่างกายของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ตัวชี้วัดชั้นปี

1. อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ (ว 1.1 ป. 6/1)

2. อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือด

ของมนุษย์ (ว 1.1 ป. 6/2)

3. วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่

เหมาะสมกับเพศและวัย (ว 1.1 ป. 6/3)

ความ เข้าใจ ที่ คงทน ของ นักเรียน

นักเรียน จะ เข้าใจ ว่า

1. ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่

ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

2. การเจรญิ เตบิ โตของร่างกายจากวัยเดก็ ส่วู ัย

ผู้ใหญ่ ขนาดของร่างกายและพัฒนาการจะ

เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ

ช่วงวัย

3. มนุษย์ต้องกินอาหารเพื่อการดำรงชีวิต อาหาร

ประกอบดว้ ยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่า งกาย

เราจึงควรเลือกกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

และเหมาะสมกับเพศและวัย

คำ ถาม สำคัญ ที่ ทำให้เกิด ความ เข้าใจ ที่ คงทน

 

1. ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะใดบ้าง

และมีการทำงานร่วมกันในลักษณะใด

2. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของคนในแต่ละ

ช่วงวัยมีลักษณะใด

3. สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์

มีอะไรบ้าง และเราจะเลือกกินอาหารอย่างไรให้

เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย

ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทนนักเรียนจะรู้ว่า

1. คำสำคัญ ได้แก่ ถุงลม หน่วยไต กรวยไต

เซลล์อสุจิ เซลล์ไข่ อาหารหลัก 5 หมู่ พลังงาน

กิโลแคลอรี โภชนบัญญัติ

2. ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่

ทำงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ระบบหายใจ ซึ่ง

ประกอบด้วย จมูก ปอด ถุงลม กะบังลม และ

กระดูกซี่โครง ระบบย่อยอาหาร ประกอบด้วย

ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนำไปสู่

ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ

1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

ร่างกาย

2. อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะใน

ระบบหายใจ

3. สังเกตอัตราการเต้นของหัวใจและอธิบายปัจจัย

ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ

4. สังเกตและอธิบายวิธีการขับถ่ายของเสีย

ออกจากร่างกายทางปอด

 


 

ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ ระบบหมุนเวียนเลือด

ประกอบด้วย หัวใจและหลอดเลือด และระบบ

ขับถ่าย ซึ่งจะกำจัดของเสียออกทางไต ลำไส้ใหญ่

ผิวหนัง และปอด

3. สารอาหารที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร ได้แก่

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ซึ่งเป็นสารอาหาร

ที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และสารอาหารประเภท

เกลือแร่ และวิตามินที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

การเลือกกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเหมาะ

สมกับเพศและวัย จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกาย

ที่ดีและแข็งแรง

5. สังเกตและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ

ตนเองกับเพื่อน

6. สำรวจประเภทของสารอาหารที่ได้รับจากอาหาร

ในแต่ละวัน

7. ฝึกจัดรายการอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้

ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

1. ภาระ งาน ที่ นักเรียน ต้อง ปฏิบัติ

        – รายงานการศึกษาลักษณะและการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายที่นักเรียนสนใจ

        – สังเกตลักษณะของอวัยวะในระบบหายใจขณะหายใจเข้า–ออก

        – สังเกตอัตราการเต้นของหัวใจขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจับชีพจร

        – สังเกตสิ่งที่อยู่ในลมหายใจซึ่งเป็นของเสียที่ร่างกายกำจัดออกทางปอด

        – สังเกตการเจริญเติบโตของตนเองและเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของเพื่อน

        – รายงานการศึกษาชนิดของสารอาหารที่ได้จากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน และเปรียบเทียบ

           สารอาหารที่ตนเองได้รับกับเพื่อน

       – สังเกตและคำนวณพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารจานเดียว

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้

– การทดสอบ

– การสนทนาซักถาม

– การวัดเจตคติ

– การวัดทักษะ

– การประเมินตนเอง

– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

– แบบบันทึกการสนทนา

– แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ

ต่อวิทยาศาสตร์

– แบบวัดทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

– แบบประเมินตนเองของนักเรียน

 


 

3. สิ่งที่มุ่งประเมิน

          – ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนำไปใช้

          การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำคัญใส่ในใจความรู้สึกของผู้อื่น และการรู้จักตนเอง

          – เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล

          – ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          – ทักษะการคิด

          – ทักษะการแก้ปัญหา

          – พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
          – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย 1 ชั่วโมง

          – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การทำงานของระบบหายใจ 1 ชั่วโมง

          – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การทำงานของระบบย่อยอาหาร 1 ชั่วโมง

          – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 2 ชั่วโมง

          – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การทำงานของระบบขับถ่าย 1 ชั่วโมง

           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 2 ชั่วโมง

           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 อาหารหลัก 5 หมู่ และสารอาหารในอาหารหลัก 5 หมู่ 1 ชั่วโมง

           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 พลังงานจากสารอาหาร 2 ชั่วโมง

 


โฆษณา

About เรียนวิทย์ คิดสนุก กับครูอ้อ

i love dog name is kanoon

Posted on กรกฎาคม 1, 2011, in หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: