Category Archives: หน่วยการเรียนรู้

หน้าตา iPhone 5

นี้โลกเตรียมพบกับ โฉมหน้าของ iPhone5 ยืนยันข้อมูลข้างต้นจากสื่ออังกฤษอย่าง “เดลี่เมล”  

 

แอปเปิ้ลมีแผนที่จะปล่อย ไอโฟนภาค5 มาชิงศึกสมาร์ทโฟน ในเดือนกันยาที่จะถึงนี้ โดยเน้นประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ชิปประมวลผลที่ช่วยในการดาวน์โหลดข้อมูลที่เร็วขึ้น, มาพร้อมเทคโนโลยี iCloud ครั้งแรกในอุปกรณ์แอปเปิ้ล , และประกาศศึกท้าชน Google สมาร์ทโฟน หรือ แอนดรอยด์ ทั่วโลก อย่าเต็มภาคภูมิ!!!  

นอกจากชิปประมวลผลที่ดีขึ้น ยังมีเรื่องของกล้องที่มีความละเอียดสูง จาก 5 ล้านพิกเซล ใน iPhone4 เพิ่มเป็น 8 ล้านพิกเซล โดยแอปเปิ้ลคาดว่าเมื่อ iPhone5 เข้าสู่ช่วง Release จะผลักดันหุ้นของแอปเปิ้ลขึ้น เช่นเดียวกับช่วง ไอโฟน4 ถูกเปิดตัวเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ที่เป็นตัวเร่ง ให้หุ้นถีบตัวสูงขึ้น ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง และเว็บไซตฺ์ของ Apple ถึงกับล่ม จากดีมานด์ระดับมหาศาลของผู้ซื้อเลยทีเดียว  

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของแอปเปิ้ล ยังเตรียมขยายตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นและให้ความสนใจยังประเทศ กลุ่มกำลังพัฒนามากขึ้นด้วย (ไทยน่าจะเป็นหนึ่งในนั้น) โดยจะมีรุ่นที่ราคาถูกกว่า ตลาดกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แม้จะมองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนของแอปเปิ้ลอยู่ที่ 18.2% ตามหลัง Device ของทางกูเกิ้ลอยู่ มองดูรูปแบบการตลาดที่กว้างขึ้น ไม่จำกัดเหมือนแอนดรอยด์แบบนี้แล้ว ดูท่าปลายปีนี้คงเป็นช่วงสนุกน่าดูสำหรับตลาดสมาร์ทโฟน เตรียมป๊อบคอร์นไว้รอเลย!!  

โฆษณา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา

(เวลา 11 ชั่วโมง)

 

ความรู้

1. อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย

2. ระบบหายใจ

3. ระบบย่อยอาหาร

4. ระบบหมุนเวียนเลือด

5. ระบบขับถ่าย

6. การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

7. สารอาหารในอาหารหลัก

8. พลังงานจากสารอาหาร

ทักษะ/กระบวนการ

1. การสังเกต

2. การสำรวจ

3. การสืบค้นข้อมูล

4. การนำความรไ ปใชใ นชวี ติ ประจำวัน

ภาระ งาน/ชิ้น งาน

1. รายงานการศึกษาลักษณะและการ

ทำงานของอวัยวะภายในร่างกายที่นักเรียนสนใจ

2. สังเกตลักษณะของอวัยวะในระบบหายใจขณะหายใจเข้า-ออก

3. สังเกตอัตราการเต้นของหัวใจขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจับชีพจร

4.สังเกตสิ่งที่อยู่ในลมหายใจ ซึ่งเป็นของเสียที่ร่างกายกำจัดออกทางปอด

5.สังเกตการเจริญเติบโตของตนเองและ

เปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของเพื่อน

6.รายงานการศึกษาชนิดของสารอาหารที่ได้จากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน และเปรียบเทียบสารอาหารที่ตนเองได้รับกับเพื่อน

7. สังเกตและคำนวณพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารจานเดียว

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์

4. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์

5. เห็นคุณค่าของการนำความรู้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ร่างกายของเรา

 

ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ตัวชี้วัดชั้นปี1. อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ (ว 1.1 ป. 6/1)2. อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือด

ของมนุษย์ (ว 1.1 ป. 6/2)

3. วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่

เหมาะสมกับเพศและวัย (ว 1.1 ป. 6/3)

ความ เข้าใจ ที่ คงทน ของ นักเรียนนักเรียน จะ เข้าใจ ว่า1. ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่

ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

2. การเจรญิ เตบิ โตของร่างกายจากวัยเดก็ ส่วู ัย

ผู้ใหญ่ ขนาดของร่างกายและพัฒนาการจะ

เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ

ช่วงวัย

3. มนุษย์ต้องกินอาหารเพื่อการดำรงชีวิต อาหาร

ประกอบดว้ ยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่า งกาย

เราจึงควรเลือกกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

และเหมาะสมกับเพศและวัย

คำ ถาม สำคัญ ที่ ทำให้เกิด ความ เข้าใจ ที่ คงทน 1. ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะใดบ้าง

และมีการทำงานร่วมกันในลักษณะใด

2. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของคนในแต่ละ

ช่วงวัยมีลักษณะใด

3. สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์

มีอะไรบ้าง และเราจะเลือกกินอาหารอย่างไรให้

เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย

ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทนนักเรียนจะรู้ว่า1. คำสำคัญ ได้แก่ ถุงลม หน่วยไต กรวยไตเซลล์อสุจิ เซลล์ไข่ อาหารหลัก 5 หมู่ พลังงาน

กิโลแคลอรี โภชนบัญญัติ

2. ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่

ทำงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ระบบหายใจ ซึ่ง

ประกอบด้วย จมูก ปอด ถุงลม กะบังลม และ

กระดูกซี่โครง ระบบย่อยอาหาร ประกอบด้วย

ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

ร่างกาย

2. อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะใน

ระบบหายใจ

3. สังเกตอัตราการเต้นของหัวใจและอธิบายปัจจัย

ที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ

4. สังเกตและอธิบายวิธีการขับถ่ายของเสีย

ออกจากร่างกายทางปอด

 


 

ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจและหลอดเลือด และระบบขับถ่าย ซึ่งจะกำจัดของเสียออกทางไต ลำไส้ใหญ่

ผิวหนัง และปอด

3. สารอาหารที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร ได้แก่

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ซึ่งเป็นสารอาหาร

ที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และสารอาหารประเภท

เกลือแร่ และวิตามินที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

การเลือกกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเหมาะ

สมกับเพศและวัย จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกาย

ที่ดีและแข็งแรง

5. สังเกตและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเพื่อน6. สำรวจประเภทของสารอาหารที่ได้รับจากอาหาร

ในแต่ละวัน

7. ฝึกจัดรายการอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง
1. ภาระ งาน ที่ นักเรียน ต้อง ปฏิบัติ        – รายงานการศึกษาลักษณะและการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายที่นักเรียนสนใจ        – สังเกตลักษณะของอวัยวะในระบบหายใจขณะหายใจเข้า–ออก

        – สังเกตอัตราการเต้นของหัวใจขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจับชีพจร

        – สังเกตสิ่งที่อยู่ในลมหายใจซึ่งเป็นของเสียที่ร่างกายกำจัดออกทางปอด

        – สังเกตการเจริญเติบโตของตนเองและเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของเพื่อน

        – รายงานการศึกษาชนิดของสารอาหารที่ได้จากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน และเปรียบเทียบ

           สารอาหารที่ตนเองได้รับกับเพื่อน

       – สังเกตและคำนวณพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารจานเดียว

2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้

– การทดสอบ– การสนทนาซักถาม– การวัดเจตคติ

– การวัดทักษะ

– การประเมินตนเอง

– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน– แบบบันทึกการสนทนา– แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ

ต่อวิทยาศาสตร์

– แบบวัดทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

– แบบประเมินตนเองของนักเรียน

 


 

3. สิ่งที่มุ่งประเมิน          – ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนำไปใช้          การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสำคัญใส่ในใจความรู้สึกของผู้อื่น และการรู้จักตนเอง

          – เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล

          – ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          – ทักษะการคิด

          – ทักษะการแก้ปัญหา

          – พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
          – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย 1 ชั่วโมง          – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การทำงานของระบบหายใจ 1 ชั่วโมง          – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การทำงานของระบบย่อยอาหาร 1 ชั่วโมง

          – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 2 ชั่วโมง

          – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การทำงานของระบบขับถ่าย 1 ชั่วโมง

           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 2 ชั่วโมง

           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 อาหารหลัก 5 หมู่ และสารอาหารในอาหารหลัก 5 หมู่ 1 ชั่วโมง

           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 พลังงานจากสารอาหาร 2 ชั่วโมง